City Plan Consult

City
Plan
Consult

Решения за устойчиво бъдеще!

Стратегическо планиране

За нас вземането на решения трябва да бъде подчинено на ясна визия за развитие на територията, конкретни цели за постигане и набор от действия за реализация им. Затова обичаме да работим по изготвянето или актуализацията на Планове за интегрирано развитие на общини (ПИРО). Освен това, умеем да правим задължителните междинна (в средата на действие на ПИРО) и последваща (след края на действие на ПИРО) оценки. А ако искате да се уверите, че изготвеният ПИРО е качествен и отговаря на всички условия на Закона за регионалното развитие (ЗРР), може да ни възложите и предварителната му оценка. Можем да Ви помогнем с изготвянето на годишните доклади за изпълнението на ПИРО, за което сме изготвили наша методика, напълно отговаряща на изискванията на ЗРР и правилника за неговото прилагане.

ВОМР

Имаме слабост към този подход и стратегиите, които се изготвят за осъществяването му в България. Но още по-важното е, че имаме опита да направим една качествена, изпълнима и грабваща Стратегия за водено от общностите местно развитие (СВОМР). Допълнително може да предложим изготвянето на насоки за кандидатстване по заложените в стратегията мерки, съобразно всички изисквания на управляващите органи по подхода, поддръжка или създаване на уебсайта на МИГ.

Социално-икономически анализи

Имате данните? Ние ще ги трансформираме в информация според конкретните Ви нужди. За целта изготвяме специализирани тематични доклади, съдържащи множество графики, схеми и таблици. Това ще Ви помогне да вземете информирано решение по даден казус.

Устройствено планиране

Предлагаме пълен набор от услуги в областта на устройственото планиране. Екипът ни притежава значителен опит в изготвянето на общи и подробни устройствени планове и извършването на екологични оценки (ЕО), включително изготвянето на доклади за оценка за степента на въздействие (ДОСВ). В областта на устройственото планиране освен на нашите познания, разчитаме и на ГИС-технологиите, които ни помагат да вземем аргументирани решения.

(Прилагане на) GIS

Обичаме данните и да боравим с тях! А още повече обичаме да ги визуализираме. В областта на ГИС (географските информационни системи) предлагаме дигитализация на карти и схеми, извеждане на семантични данни и създаване на различни цифрови модели.

Градски политики

“Един град не е случайност, а резултат от съгласувани визии и цели”.
Ние разбираме града и можем да предложим професионални решения, които да го променят към по-добро! Стремим се да вземаме всяко едно от тях с активно гражданско участие.

Консултации

Ако имате нужда от консултация или идеи за формирането на градски политики за развитие, ние можем да Ви помогнем. Включително и при формирането на проектни идеи за кандидатстване за финансиране от различни източници и програми. Всичко това в името на по-привлекателни населени места!

За нас

Какво се получава, когато на едно място се пресекат опитът и амбицията? Ражда се City Plan Consult. Създадохме компанията, водени от желанието да предоставяме бутикови услуги за нашите клиенти. Знаем, че всеки е различен и заслужава индивидуално отношение. Целта на City Plan Consult е да повиши качеството на изготвяните в страната стратегически документи, свързани с регионалното и местно развитие. Ние разбираме градовете и регионите в страната, познаваме добрите практики у нас и в чужбина, умеем да боравим с данни и да ги визуализираме по атрактивен и достъпен начин. Затова основният ни фокус е върху анализите и изготвянето на стратегии, планове и програми, които спомагат за повишаване качеството на живот и благосъстоянието на жителите в българските общини и региони.

Scroll to Top